25/08/2020

MIẾNG ĐỆM & TẤM THAY THẾ CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM VIEX

Athenatech cung cấp miếng đệm và tấm thay thế bộ trao đổi nhiệt VIEX. Danh sách mô hình VIEX như bên dưới.

V60V85V100V110V130V170VX2VX4VX8VX13
V-60V-85V-100V-110V-130V-170VX-2VX-4VX-8VX-13

 

VX20VX28VX45VXN01VXN03VXN09VXN12VXN16VXN20VXN23
VX-20VX-28VX-45VXN-01VXN-03VXN-09VXN-12VXN-16VXN-20VXN-23

 

VXN25VXN26VXN36VXN46VXN55VXN59VXN84VXN93VXN108VXN109
VXN-25VXN-26VXN-36VXN-46VXN-55VXN-59VXN-84VXN-93VXN-108VXN-109

 

VXN115VXN140VXN145VXN175VXN185
VXN-115VXN-140VXN-145VXN-175VXN-185

 

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related