19/08/2020

MIẾNG ĐỆM & TẤM THAY THẾ CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM VICARB

Athenatech cung cấp miếng đệm và tấm thay thế bộ trao đổi nhiệt Vicarb. Danh sách mô hình Vicarb như bên dưới.

V-Series Models – Clip-On, Glue, & Ball
V4V7V8VU8VU12V13V20V28V45V55V60
V-4V-7V-8VU-8VU-12V-13V-20V-28V-45V-55V-60
V85V100V110 RTV120V130V170V180V260
V-85V-100V-110 RTV-120V-130V-170V-180V-260
V-Series Double-Wall Models
V4-DWV13-DWV20-DWV45-DWV60-DW
V-4 DWV-13 DWV-20 DWV-45 DWV-60 DW

 

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related