17/08/2020

MIẾNG ĐỆM & TẤM THAY THẾ CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM SONDEX

Athenatech cung cấp miếng đệm và tấm thay thế bộ trao đổi nhiệt Sondex. Danh sách mô hình Sondex như bên dưới.

SonderLock, Hang-On, SonderSnap, and Glue
S4AS7AS8S8AS14AS15S19S20S20AS21AS22
S4-AS7-AS-8S8-AS14-AS-15S-19S-20S20-AS21-AS-22
S30S35S37S38S39S43S47S50S60
S-30S-35S-37S-38S-39S-43S-47S-50S-60
S61S62S64S65S72S100S121S130S152S188
S-61S-62S-64S-65S-72S-100S-121S-130S-152S-188
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related