21/08/2020

MIẾNG ĐỆM & TẤM THAY THẾ CHO BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG TẤM API

Athenatech cung cấp miếng đệm và tấm thay thế bộ trao đổi nhiệt API. Danh sách mô hình API như bên dưới.

Sigma X Series & 7 Series
SX19SX29SX49S7S9S17S27S37
Sigma X19Sigma X29Sigma X49Sigma 7Sigma 9Sigma 17Sigma 27Sigma 37
Sigma 2 Series & V Series
S12S16S22S32S52S45VS90V
Sigma 12Sigma 16Sigma 22Sigma 32Sigma 52Star 45Star 90
STAR45STAR90
Sigma M Series & F Series
M27M36M37M66M76M106F45
Sigma M27Sigma M36Sigma M37Sigma M66Sigma M76Sigma M106Sigma F45
Sigma Z Series & Other Models
S30S64S65S85S108S109S138S166S38S48S60S114
Sigma 30Sigma 64Sigma 65Sigma 85Sigma 108Sigma 109Sigma 138Sigma 166Sigma 38Sigma 48Sigma 60Sigma 114

 

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ Related